LOADING

Type to search

NEWS ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

HELLENiQ RENEWABLES: Με ταχύτερο βηματισμό η ανάπτυξη των έργων ΑΠΕ

Avatar
Share

Για το πρόγραμμα «VISION 2025» και την πρόοδο της ανάπτυξης των ΑΠΕ μιλά στον ΟΤ ο επικεφαλής της Επιχειρησιακής Μονάδας HELLENiQ RENEWABLES Σ. Καπέλλος

Με ταχύτερο βηματισμό προχωρά όμιλος HELLENiQ ENERGY την ανάπτυξη του στις νέες μορφές ενέργειας και στον τομέα της αποθήκευσης, επισημαίνει στον ΟΤ ο κ. Σωτήρης Καπέλλος επικεφαλής της Επιχειρησιακής Μονάδας της HELLENiQ RENEWABLES.

Πρόκειται για την εταιρεία μέλος του ομίλου που δραστηριοποιείται στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και όπως τονίζει ο κ. Καπέλλος ο στόχος είναι το 2025 τα συστήματα ηλεκτροπαραγωγής με την τεχνολογία των ΑΠΕ που θα λειτουργούν να ανέλθουν στο 1 GW.

Ο ίδιος περιγράφει το «VISION 2025» το πρόγραμμα για τον ολιστικό μετασχηματισμός του ομίλου, στο πλαίσιο της πράσινης ενεργειακής μετάβασης, ενώ περιγράφει αναλυτικά την πρόοδο των έργων ΑΠΕ.

Ο όμιλος της HELLENiQ ENERGY έχει ανακοινώσει το πρόγραμμα VISION 2025 το οποίο σηματοδοτεί την πράσινη ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του. Ποια είναι τα βασικά σημεία του σχεδίου;

Στο «VISION 2025» αποτυπώνεται ο ολιστικός μετασχηματισμός του Ομίλου. Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο το οποίο εναρμονίζεται πλήρως με τους στόχους που έχουν τεθεί από την Ε.Ε. και αποτελεί το όχημα για την αναβαθμισμένη λειτουργία μας και την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που απορρέουν από την ενεργειακή μετάβαση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια ESG και τις σύγχρονες προκλήσεις στον κλάδο, τέθηκαν σε προτεραιότητα την τελευταία τριετία 5 βασικοί πυλώνες: ο σαφής καθορισμός περιβαλλοντικών στόχων με απώτερο σκοπό την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, ο επανακαθορισμός της επιχειρηματικής στρατηγικής και η κατανομή κεφαλαίων με βάση τις συγκεκριμένες ενεργειακές και περιβαλλοντικούς στόχους, η καθιέρωση της βέλτιστης εταιρικής δομής σε όρους αποδοτικότητας, η αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και υιοθέτηση της νέας μας εταιρικής ταυτότητας, που αποτυπώνει το νέο πρόσωπο ενός σύγχρονου, καινοτόμου, ευέλικτου και εξωστρεφή Ομίλου. Έχοντας πλέον ολοκληρώσει με επιτυχία την πρώτη φάση υλοποίησης του “ VISON 2025”, η Εταιρεία προχωρά με ταχύτερο βηματισμό σε ανάπτυξη στη Νέα Ενέργεια, καθώς και σε λύσεις αποθήκευσης. Παράλληλα, αξιολογεί και υλοποιεί επενδύσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση των διυλιστηρίων της και την ουσιαστική βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Τι θέση έχουν οι ΑΠΕ και ποιος ο ρόλος τους στο VISION 2025;

Οι ΑΠΕ έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στο VISION 2025. Είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων του Ομίλου θα πηγαίνει στην ανάπτυξη των ΑΠΕ. Σύμφωνα με το VISION 2025 ο στόχος για τις σε λειτουργία ΑΠΕ (Αιολικά, Φωτοβολταϊκά και Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας) για το 2025 είναι το 1 GW και για το 2030 είναι τα 2 GW. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την ωρίμανση έργων του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου ΑΠΕ που ανέρχεται στα 4,2 GW και μέσω εξαγορών ώριμων έργων ΑΠΕ. Τα έργα αυτά θα αναπτυχθούν εντός και εκτός Ελλάδος.

Από τον στόχο για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ έως το 2030 πόσα έργα βρίσκονται σε λειτουργία, κατασκευή και υπό ανάπτυξη σήμερα;

Αυτή τη στιγμή η HELLENiQ RENEWABLES διαθέτει 341 MW ΑΠΕ (241 MW Φωτοβολταϊκών και 100 MW Αιολικών πάρκων) σε λειτουργία στην Ελλάδα και 15 MW φωτοβολταϊκών στην Κύπρο. Πρόσφατα ανακοινώθηκε η εξαγορά ομάδας Φωτοβολταϊκών Σταθμών συνολικής ισχύος 180 MW στην περιοχή της Κοζάνης και ομάδας Φωτοβολταϊκών Σταθμών συνολικής ισχύος 211 MW στην Ρουμανία. Τα έργα αυτά αναμένεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία σταδιακά μέχρι το 2025. Εάν σε αυτά προστεθεί ένα ακόμη Φωτοβολταϊκό έργο 200 MW στην περιοχή του Έβρου το οποίο είναι επιλέξιμο για λήψη όρων σύνδεσης, καθώς και Σταθμοί Αποθήκευσης συνολικής ισχύος 100 MW που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της Α’ Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την Αποθήκευση, ο στρατηγικός στόχος του 1 GW ισχύος για το 2025 έχει ήδη εξασφαλιστεί. Το υπόλοιπο 1 GW ισχύος για την επίτευξη του στόχου του 2030, θα καλυφθεί από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας των 4,2 GW καθώς και μέσω εξαγορών ώριμων έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ρουμανία και την Βουλγαρία.

Ποιος είναι ο βαθμός προόδου;

Εντός του 2024 αναμένεται να ολοκληρωθεί η εξαγορά 25 MW φωτοβολταϊκών στην Κύπρο, να είναι σε λειτουργία ένα μέρος από τα 211 MW φωτοβολταϊκών της Ρουμανίας καθώς και από τα 180 MW στην Ελλάδα που προαναφέρθηκαν. Η υπόλοιπη ισχύς των προαναφερθέντων έργων αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2025.

Με τι τρόπους σχεδιάζετε την ανάπτυξη των ΑΠΕ;

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η ανάπτυξη των ΑΠΕ αναμένεται μέσω οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών εντός Ελλάδος και στο εξωτερικό.

Ποια η θέση της αποθήκευσης ενέργειας στο «πράσινο» χαρτοφυλάκιο της HELLENiQ RENEWABLES;

Το χαρτοφυλάκιο έργων Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) της HELLENiQ RENEWABLES αυτή τη στιγμή απαριθμεί 28 έργα συνολικής ισχύος 1110 MW. Από τα εν λόγω έργα, 21 αφορούν σε μεμονωμένους (stand alone) ΣΑΗΕ, ενώ 7 σε Σταθμούς ΑΠΕ με Αποθήκευση κατάντη του μετρητή (behind the meter) της παρ. 11Α του άρθρου 10 του ν. 4685/2020. Οι ΣΑΗΕ του εν λόγω χαρτοφυλακίου βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, από το στάδιο της έκδοσης Άδειας Αποθήκευσης από την ΡΑΑΕΥ, έως το στάδιο των αιτήσεων για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

Οι μεμονωμένοι ΣΑΗΕ της HELLENiQ ENERGY αναπτύσσονται σε θέσεις τέτοιες, ώστε να βρίσκονται κοντά σε Φωτοβολταϊκά ή Αιολικά του χαρτοφυλακίου ανάπτυξής της. Έτσι δυνητικά θα μπορούσαν να συνδυασθούν με τους Σταθμούς ΑΠΕ, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί σκόπιμο από τον Διαχειριστή του Συστήματος ή την στρατηγική της εταιρείας. Κατά τον σχεδιασμό και την αδειοδότηση των ΣΑΗΕ, θεωρείται η τεχνολογία ιόντων Λιθίου.

Συμμετέχει η εταιρεία στους διαγωνισμούς ενίσχυσης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας της ΡΑΑΕΥ;

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, στην πρόσφατη Α’ Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης ΣΑΗΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 143ΣΤ του ν. 4001/2011 (Α’ 179), επιλέχθηκαν τρείς ΣΑΗΕ της HELLENiQ RENEWABLES, συνολικής ισχύος 100 MW (25, 25 και 50 MW) και εγγυημένης χωρητικότητας 200 MWh. Οι εν λόγω Σταθμοί θα εγκατασταθούν εντός του συγκροτήματος του διυλιστηρίου της Θεσσαλονίκης και θα είναι έτοιμοι για διασύνδεση με το Σύστημα εντός του 2025, καθιστώντας την HELLENiQ RENEWABLES μια από τίς πρώτες εταιρείες που θα κατασκευάσουν και θα λειτουργήσουν Σταθμούς Αποθήκευσης στην Ελληνική Αγορά Ενεργείας.

Τέλος, η HELLENiQ ENERGY σκοπεύει με αδειοδοτημένα έργα της να συμμετάσχει και στην Γ’ Ανταγωνιστική Διαδικασία, όταν αυτή προκηρυχθεί από την ΡΑΑΕΥ.

Tags: