ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Ποιοι αγόρασαν το πρώτο “πράσινο” πιστοποιημένο ομόλογο

Τα αναλυτικά στοιχεία για την ζήτηση που εκδηλώθηκε στη δημόσια προσφορά του ομολόγου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ανακοινώθηκαν σήμερα. Σύμφωνα με αυτά στους ιδιώτες επενδυτές κατανεμήθηκαν 97.500 ομολογίες (65% του συνόλου των ομολογιών) και ικανοποιήθηκε το 23,22% της ζήτησης. Στους ειδικούς επενδυτές κατανεμήθηκαν 52.500 ομολογίες (35%) και ικανοποιήθηκε το 22,6% της ζήτησης.

Επίσης οι ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 2.510 ομολογίες παρότι σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής δεν είχαν αναλάβει καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης ομολογιών

Πιο αναλυτικά όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank Α.Ε. ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της “ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ” προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνουν ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 18.10.2019 και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών διατέθηκαν συνολικά 150.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη (οι “Ομολογίες”) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 684 εκατ. ευρώ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 4,56 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 6.673.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,60%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,60% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 2,60% είναι οι εξής:

α) 97.500 Ομολογίες (65% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 419.891 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 23,22% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών) και

β) 52.500 Ομολογίες (35% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 232.250 Ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 22,60% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).

Επίσης, από τις 52.500 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 2.510 Ομολογίες ως ακολούθως:

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Ποιοι αγόρασαν το πρώτο "πράσινο" πιστοποιημένο ομόλογο

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογιών.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More