Κομισιόν – Πρόγραμμα LIFE: Επενδύσεις 250 εκατ. στο περιβάλλον, τη φύση και τη δράση για το κλίμα

Επενδυτικό πακέτο ύψους 243 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε., για έργα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE τα οποία στηρίζουν τη φύση, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στη μετάβαση της Ε.Ε. προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η χρηματοδότηση της Ε.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (LIFE) θα κινητοποιήσει σύμφωνα με την Κομισιόν επιπλέον επενδύσεις, που θα οδηγήσουν στη διάθεση συνολικά 430,7 εκατ. ευρώ σε 142 νέα έργα. Το LIFE, με τη χρηματοδότηση πλήθους διακρατικών έργων, εκτιμάται πως θα έχει αντίκτυπο σε κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε.

Αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προκλήσεων

Σύμφωνα με την Κομισιόν, θα χορηγηθούν κονδύλια ύψους 196,2 εκατ. ευρώ σε έργα στον τομέα του περιβάλλοντος και της αποδοτικής χρήσης των πόρων, στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας, καθώς και στους τομείς της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και πληροφόρησης. Αυτό κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεπάγεται μεγάλες επενδύσεις σε έργα που θα επιτρέψουν την επαναχρησιμοποίηση περισσότερων πλαστικών.

Στον τομέα της δράσης για το κλίμα, η Ε.Ε. θα επενδύσει 46,8 εκατ. ευρώ για να στηρίξει έργα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν, καθώς και έργα διακυβέρνησης και πληροφόρησης. Αυτό κατά την Κομισιόν περιλαμβάνει έμπρακτη στήριξη στα κράτη μέλη κατά τη σύνταξη των εθνικών σχεδίων τους για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, τα οποία θα τα βοηθήσουν να μειώσουν συλλογικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του LIFE θα συμβάλει επίσης στην προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας στην κλιματική αλλαγή και θα βελτιώσει την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων στα ακραία καιρικά φαινόμενα, από πλημμύρες και καύσωνες μέχρι λειψυδρία.

Όπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή της η Κομισιόν:

  • 55 έργα LIFE — Περιβάλλον και αποδοτική χρήση των πόρων θα κινητοποιήσουν 163,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία η Ε.Ε. θα χορηγήσει τα 82,4 εκατ. ευρώ. Αυτά τα έργα θα καλύψουν δράσεις σε πέντε θεματικούς τομείς: ατμόσφαιρα, περιβάλλον και υγεία, αποδοτική χρήση των πόρων, απόβλητα και ύδατα. Μόνο τα 20 έργα για την αποδοτική χρήση των πόρων θα κινητοποιήσουν 43,8 εκατ. ευρώ, για να διευκολύνουν τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια κυκλικότερη οικονομία, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 15 % σε σχέση με πέρυσι. Περίπου 14,9 εκατ. ευρώ θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Ευρώπη.
  • 40 έργα LIFE — Φύση και βιοποικιλότητα στηρίζουν την εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά και τους οικοτόπους, καθώς και την εφαρμογή της στρατηγικής της Ε.Ε. για τη βιοποικιλότητα έως το 2020. Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 153 εκατ. ευρώ, από τα οποία η Ε.Ε. θα συνεισφέρει 97,5 εκατ. ευρώ.
  • 15 έργα LIFE — Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά θέματα. Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 27,2 εκατ. ευρώ, από τα οποία η Ε.Ε. θα συνεισφέρει 16,2 εκατ. ευρώ.
  • 11 έργα LIFE — Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό 33,7 εκατ. ευρώ, από τα οποία η Ε.Ε. θα συνεισφέρει τα 18,6 εκατ. ευρώ. Αυτές οι επιχορηγήσεις δράσεων δίνονται σε έργα βέλτιστης πρακτικής, πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης, σε τρεις θεματικούς τομείς: στη βιομηχανία· στη λογιστική απεικόνιση των αερίων θερμοκηπίου και στην υποβολή σχετικών εκθέσεων· και στη χρήση γης, τη δασοκομία και τη γεωργία.
  • 17 έργα LIFE — Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα κινητοποιήσουν 44,2 εκατ. ευρώ, από τα οποία η Ε.Ε. θα παρέχει 22,9 εκατ. ευρώ. Αυτές οι επιχορηγήσεις δράσεων δίνονται σε έργα που εμπίπτουν σε έξι θεματικούς τομείς, οι οποίοι είναι: η προσαρμογή που βασίζεται στο οικοσύστημα· η υγεία και η ευεξία· η προσαρμογή των ορεινών/νησιωτικών περιοχών, με έμφαση στον τομέα της γεωργίας· η προσαρμογή / ο σχεδιασμός των αστικών περιοχών· οι εκτιμήσεις τρωτότητας / στρατηγικές προσαρμογής· και τα ύδατα (στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται η διαχείριση των πλημμυρών, οι παράκτιες περιοχές και η απερήμωση).
  • 4 έργα LIFE — Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση θα βελτιώσουν τη διακυβέρνηση και θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή. Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 9,1 εκατ. ευρώ, από τα οποία η Ε.Ε. θα συνεισφέρει 5,2 εκατ. ευρώ.

Ο Eπίτροπος για το περιβάλλον, τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία κ. Καρμένου Βέλα δήλωσε σχετικά: «Το πρόγραμμα LIFE εξακολουθεί να επενδύει σε έργα που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας, το περιβάλλον μας και τη φύση. Βοηθά πολλούς ταλαντούχους Ευρωπαίους να βρουν λύσεις σε ορισμένες από τις σημαντικότερες σημερινές περιβαλλοντικές ανησυχίες —την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη λειψυδρία, τα πλαστικά απόβλητα, τη βιοποικιλότητα και την απώλεια πόρων. Και συνεχίζει να εξασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση των πόρων.».

Ο Eπίτροπος για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια κ. Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε ανέφερε από την πλευρά του: «Τα εν λόγω καινοτόμα έργα καταδεικνύουν την προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Με την ανάπτυξη και την κοινή χρήση των βέλτιστων τρόπων για τη μείωση των εκπομπών και την αύξηση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, στηρίζουν την εφαρμογή του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 σε ολόκληρη την Ε.Ε.».

Πηγή: naftemporiki.gr

Σχόλια
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More