ΕΛΠΕ: Στις 6 Ιουνίου η γενική ειδική συνέλευση

Στις 6 Iουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, θα πραγματοποιηθεί η Ειδική Γενική Συνέλευση των μετόχων μειοψηφίας της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του ακόλουθου μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Εκλογή δύο (2) εκπροσώπων των μετόχων μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 20 παρ. 2 εδάφιο δ και 21 του Καταστατικού.
Περαιτέρω, με βάση τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/20, ως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν, αντιστοίχως.

Σχόλια
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More