LOADING

Type to search

Featured NEWS OIL & GAS Φυσικό Αέριο

ΔΕΣΦΑ: Δεύτερη παράταση στο διαγωνισμό για τον αγωγό Νέα Μεσήμβρια – Εύζωνοι – Γευγελή

Share

Τη δεύτερη κατά σειρά παράταση στο διαγωνισμό για την κατασκευή του αγωγού Νέα Μεσημβρία-Εύζωνοι-Γευγελή έδωσε ο ΔΕΣΦΑ.

Η αρχική προθεσμία υποβολής των προσφορά έληγε στις 3 Οκτωβρίου, ωστόσο στις 22 Σεπτεμβρίου δόθηκε η πρώτη παράταση μέχρι τις 23 Οκτωβρίου. Προχθές, 13 Οκτωβρίου, όμως ακολούθησε μια ακόμη παράταση, με τον ΔΕΣΦΑ να ορίζει ως νέα ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 1η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12, με την αποσφράγισή τους να προβλέπεται την ίδια μέρα στις 12.30.

Διαβάστε επίσης:

Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός αφορά τον λεπτομερή σχεδιασμό, προμήθεια υλικών και κατασκευή του αγωγού υψηλής πίεσης Νέα Μεσήμβρια – Εύζωνοι/ Γευγελή, με εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ 29.100.000 ευρώ.

Ισχύει δικαίωμα προαίρεσης για τα απρόβλεπτα σε ποσοστό 12% επί του συμβατικού τιμήματος ήτοι, κατ’ ανώτατο όριο 3.492.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων ο συνολικός προϋπολογισμός, μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο όριο το ποσό των 32.592.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ Έτσι, με τον ΦΠΑ συνολικά φτάνει τα 40,4 εκατ. ευρώ.

Όπως διευκρινίζεται στη διακήρυξη, ο παραπάνω προϋπολογισμός δεν συνιστά ανώτατο όριο για τις προσφορές.

Οι όροι και τα κριτήρια

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 18 μήνες και δεν υπόκειται σε παράταση.

Όσον αφορά τα κριτήρια συμμετοχής, σε επίπεδο οικονομικό προβλέπεται ότι κάθε συμμετέχουσα στον διαγωνισμό επιχείρηση ή στην περίπτωση κοινοπραξίας κάθε μέλος της πρέπει να διαθέτει μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων ετών τουλάχιστον 29 εκατ. ευρώ και πιστοληπτική ικανότητα (συμπεριλαμβανομένων των ποσών που αφορούν πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές) τουλάχιστον 2,9 εκατ.ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Σε περίπτωση κοινοπραξίας, το παραπάνω ποσό πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της.

Σχετικά με τα τεχνικά κριτήρια προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς (τουλάχιστον μέχρι το στάδιο της μηχανικής ολοκλήρωσης), αυτοτελώς ή ως μέλος αναδόχου Ένωσης/ Κοινοπραξίας/Σύμπραξης με ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 50%, κατά την τελευταία οκταετία, τουλάχιστον ένα έργο EPC με συμβατικό τίμημα τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ, που αφορά σε λεπτομερή σχεδιασμό, προμήθεια και κατασκευή:

  • Υποδομών φυσικού αερίου υψηλής πίεσης (αγωγός, Μετρητικός/ Ρυθμιστικός Σταθμός, σταθμός συμπίεσης με πίεση άνω των 19 bar) ή
  • Υποδομών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG infrastructure).

Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα στον διαγωνισμό είναι κοινοπραξία, η παραπάνω ελάχιστη απαίτηση εμπειρίας πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον από το επικεφαλής μέλος (leader) αυτής.

Προβλέπεται επίσης ότι θα πρέπει να προσκομιστεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 582.000 ευρώ, ενώ για την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους ίσου προς το 10% του συμβατικού τιμήματος.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιούνιο έγινε διαγωνισμός με αντικείμενο την προμήθεια χαλύβδινων σωλήνων για το εν λόγω έργο.

Το project του νέου αγωγού

Το project προβλέπει την κατασκευή αγωγού συνολικού μήκους 123 χιλιομέτρων που θα εκτείνεται από τη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης προς το Νεγκότινο μέσω Ευζώνων/Γευγελής συνδέοντας τα εθνικά συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η θέση του νέου αγωγού σε λειτουργία θα γίνει το καλοκαίρι του 2025. Η αρχική ικανότητα μεταφοράς του θα είναι 1,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, με δυνατότητα επέκτασης στα 3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες, προκειμένου ο αγωγός να διαθέτει τις κατάλληλες προδιαγραφές και για τη μεταφορά πράσινου υδρογόνου.

Τον περασμένο Φεβρουάριο ο ΔΕΣΦΑ ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση του Market Test για την κατανομή δυναμικότητας στην Ελληνική πλευρά του Σημείου Διασύνδεσης Ευζώνων-Γευγελής, κατόπιν της ολοκλήρωσης της δεσμευτικής φάσης και της θετικής αξιολόγησης οικονομικής βιωσιμότητας των δεσμευτικών προσφορών που υποβλήθηκαν για το σκοπό αυτό.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο «Αγωγός Νέας Μεσημβρία – Ειδομένη/Γευγελή και Μετρητικός/Ρυθμιστικός Σταθμός» περιλήφθηκε από το Διαχειριστή για πρώτη φορά στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ για τα έτη 2017-2026 και εγκρίθηκε με απόφαση της ΡΑΕ που προέβλεπε ρητά ότι προϋπόθεση για την ένταξη του στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (εξαιρουμένων των επιχορηγήσεων) αποτελεί η διεξαγωγή δεσμευτικού Market Test ώστε να μην υπάρξει αύξηση της Μέσης Χρέωσης Χρήσης ΕΣΦΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Έκθεση Δοκιμής Αγοράς του Διαχειριστή, δύο εταιρείες υπέβαλαν δεσμευτικές προσφορές για δέσμευση δυναμικότητας, η μία για 5 έτη και η άλλη για 21 έτη, ενώ και οι δύο προχώρησαν στην υπογραφή Σύμβασης Δέσμευσης Δυναμικότητας με τον ΔΕΣΦΑ και προσκόμισαν την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή.

Η λειτουργία του νέου αγωγού εκτιμάται ότι θα έχει σημαντικά οφέλη καθώς η πρόσβαση στο ΕΣΦΑ και ειδικότερα στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας και στο αέριο μέσω ΤΑΡ θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό, οδηγώντας έτσι σε δυνητικά πιο χαμηλές τιμές προμήθειας φυσικού αερίου στη γείτονα χώρα.

Επίσης, το έργο προωθεί την περιφερειακή ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου και την δραστηριοποίηση περισσότερων χρηστών συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του ελληνικού κόμβου φυσικού αερίου.

Πηγή: newmoney.gr

Tags:

You Might also Like