LOADING

Type to search

NEWS

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Το «τριπλό» προσκλητήριο σε ομολογιούχους και η ενίσχυση του ομίλου

Avatar
Share

Η σημαντική, περαιτέρω, βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέση και των προοπτικών του ομίλου, σε συνδυασμό με την επικράτηση σε μεγάλους διαγωνισμούς για νέες συμβάσεις παραχώρησης τα τελευταία χρόνια (ΒΟΑΚ, Αττική Οδός, Εγνατία) οδήγησαν τη διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να αποστείλει «τριπλό προσκλητήριο» προς ομολογιούχους για να συμμετέχουν σε Γενικές Συνελεύσεις (ΚΟΔ 2018, ΚΟΔ 2020, ΚΟΔ 2021) με σκοπό την τροποποίηση ορισμένων όρων των Προγραμμάτων έκδοσης Κοινών Ομολογιακών Δανείων – ΚΟΔ (συνολικού ύψους έως 920 εκατ. ευρώ, π.χ. έως 120 εκατ. του 2018, 500 εκατ. του 2020 και 300 εκατ. ευρώ του 2021). Οι σχετικές Γ.Σ. έχουν οριστεί για τις 23 Απριλίου 2024, εφόσον συγκεντρώσουν την απαιτούμενη απαρτία.

Όπως αναφέρεται, «τα αποτελέσματα του Ομίλου αποτελούν αδιαμφισβήτητη ένδειξη του επιτυχημένου επιχειρηματικού μοντέλου που εφαρμόζεται από τη Διοίκηση. Οι επιτυχίες και δράσεις έχουν έμπρακτα συμβάλει στην επίτευξη ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων με τον Όμιλο να παρουσιάζει σημαντικά βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία κατά την τελευταία 5ετία ενώ παράλληλα η αξία των περιουσιακών του στοιχείων αλλά και των ταμειακών του διαθεσίμων για την ίδια περίοδο βαίνει συνεχώς αυξανόμενη, ανερχόμενη σε αξία 6 δις κατά την 30.06.2023. Λαμβάνοντας υπόψη την σημαντικά ενισχυμένη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, τις ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές σε ευθυγράμμιση με την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και το σημαντικά βελτιωμένο και διαφοροποιημένο επιχειρηματικό του σχέδιο, o Εκδότης προτείνει την τροποποίηση ορισμένων όρων, δεδομένου ότι αυτοί έχουν πλέον οριακή μόνο συμβολή στην προστασία των συμφερόντων των Ομολογιούχων του, ενώ περιορίζουν σημαντικά την ευελιξία χρήσης των ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου και την αποτελεσματική εφαρμογή του επιχειρηματικού του σχεδίου. Επομένως, κατά την άποψη της εταιρείας η τροποποίηση των όρων αυτών αποτελεί απαραίτητη προσαρμογή του Προγράμματος στα σημερινά δεδομένα και προοπτικές της, διασφαλίζοντας, παράλληλα, την ομαλή λειτουργία και εξυπηρέτηση του κάθε ΚΟΔ».

Η Τέρνα Ενεργειακή

Να σημειωθεί ότι η αγορά αναμένει και νεότερα για το deal της πώλησης της Τέρνα Ενεργειακής εκτιμώντας ότι ίσως να μην και πολύ μακριά οι εξελίξεις. Ωστόσο, συνήθως τα deals γίνονται, ένα υλοποιηθούν, στο timing που επιλέγουν οι εμπλεκόμενοι και όχι η αγορά. Δεδομένου ότι η συμμετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι στο 37,3% (η Atale έχει 5,98% και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γιώργος Περιστέρης, ελέγχει 11,06%) στην Ενεργειακή, το «κλείσιμο» μιας συμφωνίας θα φέρει μεγάλη ρευστότητα στη μητρική καθώς η ΤΕΝΕΡΓΑ έχει αποτίμηση 2,125 δισ. ευρώ στην τρέχουσα μόλις τιμή των 18 ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά θα δυναμώσουν περαιτέρω τον όμιλο και θα στηρίξουν τις επενδύσεις του, αν και έτσι και αλλιώς οι τράπεζες έχουν «ανοιχτές στρόφιγγες» για τον όμιλο Περιστέρη. Να σημειωθεί, επίσης, ότι την προσεχή Τρίτη 23 Απριλίου προγραμματίζονται τα εγκαίνια στα τμήματα Λαμία-Ξυνιάδα και Τρίκαλα-Καλαμπάκα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε 65, που υλοποιεί και διαχειρίζεται μέσω σύμβασης παραχώρησης ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (με κατασκευαστή την ΤΕΡΝΑ).

Οι τροποποιήσεις

Για να επανέλθουμε στις Γ.Σ. των ομολογιούχων, όπως αναφέρεται στις προσκλήσεις, στα θέματα προς λήψη απόφασης (συναίνεση ομολογιούχων) κάποια σχετίζονται και με την «έγκριση των Ομολογιούχων για την τροποποίηση του όρου 9.2.2 του Προγράμματος ΚΟΔ 2020 ως εξής: “καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την Περίοδο Υπολογισμού που ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση του υπό (α) σκέλους του Επιτρεπόμενου Μετασχηματισμού (ήτοι της εισφοράς σε είδος ή/και της μεταβίβασης στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΜΑΕ των μετοχικών συμμετοχών της Εκδότριας στις Εταιρίες Αυτοκινητοδρόμων και των ομολογιών δευτερογενούς χρέους μειωμένης κατάταξης έκδοσης των Εταιριών Αυτοκινητοδρόμων που έχει αναλάβει η Εκδότρια) ή την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, όποιο από τα δύο λάβει χώρα νωρίτερα, μέχρι την Περίοδο Υπολογισμού που λήγει την 31.12.2023 ο Δείκτης Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια δεν θα υπερβαίνει το 3.” και αντίστοιχη προσαρμογή του Παραρτήματος Α’ του Προγράμματος ΚΟΔ 2020, δια της απαλοιφής υπολογισμού του Δείκτη Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια για τις επόμενες Περιόδους Υπολογισμού, και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την υπογραφή σύμβασης τροποποίησης του Προγράμματος ΚΟΔ 2020», αλλά και την «Έγκριση των Ομολογιούχων για την τροποποίηση του όρου 9.2.3 του Προγράμματος ΚΟΔ 2020 ως εξής: “καθ’ όλη την Διάρκεια του Δανείου, οι Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις δεν θα υπερβαίνουν: (i) το ποσό των €900.000.000, μέχρι την ολοκλήρωση του υπό (α) σκέλους του Επιτρεπόμενου Μετασχηματισμού (ήτοι της εισφοράς σε είδος ή/και της μεταβίβασης στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΜΑΕ των μετοχικών συμμετοχών της Εκδότριας στις Εταιρίες Αυτοκινητοδρόμων και των ομολογιών δευτερογενούς χρέους μειωμένης κατάταξης έκδοσης των Εταιριών Αυτοκινητοδρόμων που έχει αναλάβει η Εκδότρια) ή την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, όποιο από τα δύο λάβει χώρα νωρίτερα, και (ii) το ποσό των €1.900.000.000, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου”, και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την υπογραφή σύμβασης τροποποίησης του Προγράμματος ΚΟΔ 2020».

(α) Η παράταση της παρασχεθείσας με την από 30.06.2022 απόφασή των Ομολογιούχων του ΚΟΔ 2018, συναίνεσης για την χρήση των καθαρών εσόδων από την εκποίηση ενός Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου, χωρίς χρονικό περιορισμό, για 24 επιπλέον μήνες, ήτοι έως την 30.06.2026, καθώς και η παροχή της συναίνεσής τους για τη σύσταση Βάρους επ’ αυτού του Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου έως την 30.06.2026, κατά τα κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα,

(β) η κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης του «Δείκτη Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια» για τις «Περιόδους Υπολογισμού» που ακολουθούν την 31.12.2023, και

(γ) η αύξηση του ανώτατου ποσού των «Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων» της Εταιρείας από €1.100.000.000 σε €1.900.000.000.

Για το ΚΟΔ 2020 προτείνεται:

(α) Η παράταση της παρασχεθείσας με την από 30.06.2022 απόφασή των Ομολογιούχων του ΚΟΔ 2020, συναίνεσης για την χρήση των καθαρών εσόδων από την εκποίηση ενός Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου, χωρίς χρονικό περιορισμό, για 24 επιπλέον μήνες, ήτοι έως την 30.06.2026, καθώς και η παροχή της συναίνεσής τους για τη σύσταση Βάρους επ’ αυτού του Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου έως την 30.06.2026, κατά τα κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα,

(β) η κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης του «Δείκτη Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια» για τις «Περιόδους Υπολογισμού» που ακολουθούν την 31.12.2023, και

(γ) η αύξηση του ανώτατου ποσού των «Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων» της Εταιρείας από €1.100.000.000 σε €1.900.000.000.

Για τους ομολογιούχους του ΚΟΔ 2021 προτείνεται:

(α) η κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης του «Δείκτη Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια» για τις «Περιόδους Υπολογισμού» που ακολουθούν την 31.12.2023, και

(β) η αύξηση του ανώτατου ποσού των «Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων» της Εταιρείας από €1.100.000.000 σε €1.900.000.000.

Η χρηματοοικονομική βελτίωση και τα μεγάλα έργα

Όπως αναφέρεται, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της Ελλάδας με σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία σε όλο το εύρος του αντικειμένου των δραστηριοτήτων του, η οποία του επιτρέπει να φέρει εις πέρας με επιτυχία τα πλέον σύνθετα και απαιτητικά έργα που αναλαμβάνει. Με ετήσιο κύκλο εργασιών που ανήλθε το 2022 σε 3,9 δισ. ευρώ, ανεκτέλεστο υπόλοιπο, συμπεριλαμβανομένων των προς υπογραφή νέων συμβάσεων, άνω των 5,5 δις ευρώ, ισχύ σε ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένων εγκατεστημένων, υπό κατασκευή και έτοιμων προς κατασκευή έργων) ανέρχεται σε 2,5 GW2 , με το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο σε έργα Παραχωρήσεων στην Ελλάδα και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης σε νέα έργα, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέχει σήμερα ηγετική θέση στην Ελλάδα στους κλάδους των υποδομών, της καθαρής ενέργειας και των παραχωρήσεων.

Η χρηματοοικονομική θέση και οι προοπτικές του Ομίλου έχουν βελτιωθεί σημαντικά λαμβάνοντας υπόψη:

(Α) Την επιτυχημένη υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων του Ομίλου οι οποίες κατά τον χρόνο έκδοσης των ΚΟΔ αποτελούσαν μέρος του τότε στρατηγικού σχεδιασμού του. Η επιτυχημένη αυτή στοχοθεσία αφενός μεν επιβεβαιώνει την σταθερότητα, τη συνέχεια αλλά και τη συνέπεια του Ομίλου ως προς την εκπόνηση και υλοποίηση του επιχειρηματικού του σχεδίου, αφετέρου δε, οδηγεί ως άμεσο αποτέλεσμα στη διασφάλιση και περαιτέρω ενίσχυση των μακροπρόθεσμων και επαναλαμβανόμενων ταμειακών ροών που λαμβάνει. Έτσι, ενισχύεται και η ικανότητα του Εκδότη να τηρεί προσηκόντως τις υποχρεώσεις του από το (κάθε) ΚΟΔ, καθώς ο Όμιλος έχει πλέον εξασφαλίσει ή ήδη αναπτύσσει ιδιαιτέρως μεγάλης κλίμακας έργα-ορόσημα, όπως, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:

• Η Αττική Οδός, έργο ήδη σε λειτουργία, νευραλγικής σημασίας για το εγχώριο οδικό δίκτυο και ιδιαιτέρως για το λεκανοπέδιο Αττικής καθώς συνδέει μείζονος σημασίας μέσα μεταφοράς (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, λοιποί αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια). Αποτελεί ένα ώριμο έργο με αποδεδειγμένο ιστορικό ισχυρής ζήτησης, για το οποία ο Εκδότης έχει ανακοινωθεί επισήμως ως προτιμητέος επενδυτής.

• Η Εγνατία Οδός, ένα δίκτυο αυτοκινητόδρομων συνολικού μήκους 883 χλμ., το οποίο αποτελεί, μεταξύ άλλων, στρατηγικής σημασίας διασύνδεση μεταξύ της Ελλάδας και των όμορων χωρών και για το οποίο ο Εκδότης έχει εξασφαλίσει 35ετή σύμβαση παραχώρησης, η οποία υπεγράφη τον Μάρτιο 2024.

• Το Ολοκληρωμένο Τουριστικό και Ψυχαγωγικό Συγκρότημα Ελληνικού, το οποίο θα αποτελεί το μεγαλύτερο συγκρότημα του είδους του στην Ευρώπη συμβάλλοντας στην τοπική κοινωνία και οικονομία προβάλλοντας παράλληλα τον Ελληνικό Τουρισμό σε διεθνές επίπεδο. Τόσο η σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο όσο και η σύμβαση ακινήτου με την Ελληνικό ΑΕ έχουν ήδη υπογραφεί.

• Ο νέος υπερσύγχρονος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Κομοτηνή ισχύος 877 MW με καύσιμο φυσικό αέριο που αναμένεται να εισέλθει σε εμπορική λειτουργία εντός του τρέχοντος έτους και του οποίου η ισχύς και η στρατηγική τοποθεσία θα συμβάλει σημαντικά στην ενεργειακή σταθερότητα της χώρας και στη σταδιακή μετάβαση σε περισσότερο καθαρές μορφές ενέργειας. Το έργο αναπτύσσεται από κοινού με την Motor Oil, ενώ την κατασκευή του έχει αναλάβει η ΤΕΡΝΑ ΑΕ.

• Η συμμετοχή στο έργο ΣΔΙΤ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), ένα έργο ιδιαιτέρως υψηλής κοινωνικής σημαντικότητας αλλά και αναπτυξιακής προοπτικής για την τοπική κοινωνία και εν γένει τη χώρα. Η σύμβαση σύμπραξης έχει υπογραφεί από τον Απρίλιο 2023 και το έργο βρίσκεται ήδη στο πρώτο έτος της κατασκευαστικής περιόδου.

• Ο Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης, το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας και μία εκ των κύριων πυλών υποδοχής του διεθνούς τουρισμού, του οποίου η κατασκευή ξεκίνησε τον Φεβρουάριου του 2020 και με την ολοκλήρωσή του θα μπορεί να εξυπηρετεί 15 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

• Στον τομέα των ΑΠΕ ο Όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα το επενδυτικό του πλάνο με την συνολική ισχύ των έργων σε λειτουργία, υπό κατασκευή και έτοιμων προς κατασκευή να ανέρχεται πλέον σε 2.500 MW (ημερομηνία αναφοράς 30/09/2023) . Στον τομέα της εμπορίας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό ο Όμιλος πλέον έχει καθιερωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους ιδιώτες παρόχους ενέργειας με την ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ να αυξάνει το μερίδιο αγοράς της σε 11,6% κατά το τέλος του Σεπτεμβρίου του 2023.

Πλέον των σημαντικών έργων που έχει επιτυχώς αναλάβει ο Όμιλος, η επιχειρηματική του ανάπτυξη και η εδραίωση της ηγετικής του θέσης στον κλάδο, αποτελεί και απόρροια στρατηγικών εξαγορών και συγχωνεύσεων στις οποίες έχει προβεί τα τελευταία έτη, όπως ενδεικτικά αναφέρεται η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής σε 100% στις εταιρείες ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ τον Φεβ. 2022 και Οκτ. 2021 αντίστοιχα.

(Β) Την αξιοσημείωτη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης αλλά και των προοπτικών του Ομίλου, η οποία έχει οδηγήσει και σε σημαντική αύξηση της κεφαλαιοποίησης του Εκδότη, που προσεγγίζει πλέον τα 1,7 δις ευρώ (έναντι των περίπου 500 εκατ., 620 εκατ. και 1 δις τις περιόδους έκδοσης, δηλαδή Μάρτιο 2018, Ιούνιο 2020, Δεκέμβριο 2021 αντίστοιχα).