LOADING

Type to search

Editor Pick HYDROGEN NEWS

Αναπτυξιακή Τράπεζα: Δάνεια 415 εκατ. για πράσινες επενδύσεις

Avatar
Share

Τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων με ευνοϊκούς όρους και χαμηλό κόστος, μέσω προγράμαμτος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB) έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προχωρούν σε επενδύσεις στις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Το πρόγραμμα «Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας έχει προϋπολογισμό 170 εκατ. ευρώ και σε συνδυασμό με τη συμμετοχή των τραπεζών κατά 60% σε κάθε δάνειο, εκτιμάται ότι θα κινητοποιήσει πρόσθετα κεφάλαια 245 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων στα 415 εκατ. ευρώ. Οι εκταμιεύσεις δανείων μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 25 εκατ. ευρώ περίπου.

Το πρόγραμμα κατανέμεται σε τρία ξεχωριστά υποπρογράμματα που αφορούν δάνεια πράσινης κινητικότητας με προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ, δάνεια ενεργειακής αναβάθμισης, ύψους 65 εκατ. ευρώ και δάνεια για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ύψους 85 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται για τα δάνεια που χρηματοδοτούν επενδύσεις στις ΑΠΕ.

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα απαλλάσσονται πλήρως από τους τόκους για το μέρος του δανείου που συγχρηματοδοτείται από την ΕΑΤ (δηλαδή το 40% του δανείου), καθώς αυτό το ποσό παρέχεται άτοκο. Η ΕΑΤ καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου και το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω της τράπεζας με την οποία συνεργάζεται η ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Επιπρόσθετα, η ΕΑΤ επιδοτεί το 3% του επιτοκίου που εφαρμόζει η συνεργαζόμενη τράπεζα στο τμήμα του δανείου που έχει χορηγήσει στην επιχείρηση, για τα 2 πρώτα έτη από την 1η εκταμίευση.

Σημειώνεται ότι κάθε τράπεζα που συμμετέχει στο πρόγραμμα υποχρεώνεται να μειώνει το επιτόκιο κάθε δανείου τουλάχιστον κατά 0,25% ανά έτος από τα επιτόκια που θα εφάρμοζε σε αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις χωρίς την επιδότηση του Ταμείου.

Το ύψος του δανείου μπορεί να κυμανθεί από 80.000 ευρώ έως 8.000.000 ευρώ. Μια επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί χρηματοδότηση στο σύνολο των υποπρογραμμάτων (και σε παραπάνω από μία συνεργαζόμενη τράπεζα) υποβάλλοντας τα ανάλογα business plan των επενδύσεων και τηρώντας αθροιστικά το ανώτατο όριο των 8 εκατ. ευρώ.

Η διάρκεια του δανείου που χορηγεί η ΕΑΤ είναι από 2 έως 10 έτη, ενώ υπάρχει η δυνατότητα λήψης περιόδου χάριτος για την αποπληρωμή του κεφαλαίου έως 24 μήνες. Η καταληκτική ημερομηνία ένταξης μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι η 30η Ιουνίου 2025. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να έχει υπογράψει τη σύμβαση του δανείου και να έχει προχωρήσει στην 1η εκταμίευση.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα της ΕΑΤ, μια ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να υποβάλει το αίτημα της στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του δικτυακού τόπου www.hdb.gr. Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση και ύστερα από μία σειρά αξιολογήσεων για την επιλεξιμότητα της επιχείρησης, η αίτηση προωθείται στη τράπεζα που έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, για την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς. Εφόσον η αίτηση γίνει καταρχήν αποδεκτή, δηλαδή λάβει ο ενδιαφερόμενος μη δεσμευτική προσφορά, τότε εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός.

Επίσης, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), μέσω του δικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/, όπου η ενδιαφερόμενη επιχείρηση αναγράφει τον μοναδικό αριθμό αίτησης από την πλατφόρμα KYC, δηλώνοντας την τράπεζα από την οποίο επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί και έχει λάβει ήδη μη δεσμευτική προσφορά.

Ποιες επενδύσεις χρηματοδοτούνται

Στο υποπρόγραμμα «Δάνεια Πράσινης Κινητικότητας» χρηματοδοτείται η προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, η αναβάθμιση/επέκταση υφιστάμενων σταθμών ενέργειας σε σταθμούς φόρτισης μέσων μεταφοράς χαμηλών ή μηδενικών ρύπων και η δημιουργία τοπικών μονάδων παραγωγής ή αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ, για τους σκοπούς λειτουργίας της υποδομής επαναφόρτισης.

Στο υποπρόγραμμα «Δάνεια Ενεργειακής Αναβάθμισης», χρηματοδοτούνται, μεταξύ άλλων, οι δαπάνες για αγορά, κατασκευή, εγκατάσταση νέου εξοπλισμού μείωσης κατανάλωσης ενέργειας και αύξησης ενεργειακής απόδοσης, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών διαμόρφωσης χώρου/ων) και οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (R&D, πράσινη πιστοποίηση, εξοικονόμηση ή καθαρισμό ύδατος, ανακύκλωση υλικών, μελέτες αναβάθμισης, ενεργειακές πιστοποιήσεις, εκπαίδευση προσωπικού κ.α. υπό την προϋπόθεση ότι αυτές άμεσης συσχετίζονται άμεσα με το έργο ενεργειακής απόδοσης

Υπό προϋποθέσεις χρηματοδοτείται η αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή άλλων συστημάτων κατάλληλων για αυτοπαραγωγή ενέργειας με συμψηφισμό (net metering) ως μέρος του έργου ενεργειακής απόδοσης, η αγορά εξοπλισμού για την αποθήκευση της ενέργειας που παράγεται από την επιτόπια εγκατάσταση ανανεώσιμης ενέργειας και η αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού και συναφών υποδομών ενσωματωμένων στο κτίριο για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων των χρηστών του κτιρίου.

Τέλος, στο υποπρόγραμμα «Δάνεια για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» χρηματοδοτείται, μεταξύ άλλων, η δαπάνη για ηλιακούς συλλέκτες, συστήματα θέρμανσης-ψύξης, μετατροπείς ενέργειας, μπαταρίες, εξοπλισμό μέτρησης ενέργειας, ανεμογεννήτριες και αντλίες θερμότητας.

Σημειώνεται ότι οι ενισχύσεις επένδυσης σε έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον χορηγούνται σε συνδυασμένα έργα ΑΠΕ και έργα αποθήκευσης (behind-the-meter), όταν και τα δύο στοιχεία αποτελούν στοιχεία μιας μεμονωμένης επένδυσης ή όπου η αποθήκευση συνδέεται με μια υπάρχουσα εγκατάσταση παραγωγής ΑΠΕ.

Η μονάδα αποθήκευσης πρέπει να απορροφά τουλάχιστον το 75% της ενέργειάς της από άμεσα συνδεδεμένη εγκατάσταση παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, σε ετήσια βάση. Παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας θεωρείται ότι αποτελούν ένα ενιαίο ολοκληρωμένο έργο και υπόκεινται στα ανώτατα όρια χρηματοδότησης.